Integriteitsmanagement

Zeker van je zaak

Integriteitsbeleid en integriteitsonderzoek

Integriteitschendingen – zoals fraude, diefstal, corruptie of lekken van gegevens – kunnen de interne cultuur en het imago van bedrijven schaden en kosten veel geld. AVAQ helpt jouw organisatie bij het bevorderen, bewaken en borgen van integriteit.

We brengen processen en activiteiten in kaart en kijken waar deze kwetsbaar zijn. Vervolgens ondersteunen we bij het opstellen van een integriteitsbeleid met passende maatregelen voor, zoals het screenen van nieuwe of zittende medewerkers. Bij (vermoeden van) misstanden en wangedrag doen wij integriteitsonderzoek.

Plan direct een adviesgesprek
Onze aanpak

INTEGRITEITSMANAGEMENT

Bij AVAQ zien we integriteitsmanagement als een continu proces. Dit proces bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder ontwikkeling en continue bijstelling van het integriteitsbeleid, integriteitsbevorderende maatregelen (implementatie), naleving van wet- en regelgeving en analyse van integriteitsrisico’s. Door dit cyclische proces samen te doorlopen houd je grip op de risico’s, beweeg je van een repressieve naar een preventieve aanpak en bouw je aan een integere werkomgeving.

Fraudedriehoek
Druk of verleiding, gelegenheid en rationalisatie: het zijn de drie factoren van de zogenaamde fraudedriehoek, die het risico op fraude verhogen. Het inrichten van een integere organisatie vraagt om een deskundige aanpak die rekening houdt met elk van deze factoren.

AVAQ ondersteunt organisaties bij het in kaart brengen, inrichten en verbeteren van een integriteitscultuur en bij het voldoen aan de wet- en regelgeving rondom integriteit.

Integriteit: tussen vertrouwen en waakzaamheid
Zeker na misstanden of wangedrag kan de verleiding sterk zijn om de focus te richten op strakkere regels en strengere handhaving. Maar tot waar is het rechtvaardig om controlemechanismes in te bouwen om de organisatie te beschermen tegen mogelijk niet-integer handelen? Het is onze ervaring dat zero trust op langere termijn niet de meest vruchtbare aanpak is. Controle komt de interne cultuur en het werkplezier niet ten goede.

Daarom richten wij ons vooral op het vinden van een juiste balans tussen vertrouwen en waakzaamheid. Wie goed doet, goed ontmoet. Verkleinen van de psychosociale arbeidsbelasting (bijvoorbeeld door pesterijen, agressie en geweld, discriminatie of seksuele intimidatie en/of een te hoge werkdruk) draagt niet alleen bij aan een goede en veilige werksfeer, maar ook aan het verminderen van integriteitsrisico’s.

Plan
We brengen processen en activiteiten in kaart en kijken waar deze kwetsbaar zijn. Vervolgens bieden we ondersteuning bij het opstellen van een integriteitsbeleid.

Do
Uitvoering beleid met maatregelen zoals het screenen van nieuwe of zittende medewerkers.

Check
Bij (vermoeden van) misstanden en wangedrag doen wij onderzoek.

Act
Een integriteitsplan is geen eenmalige actie. Het vereist continue bijstelling.

Integriteitsbeleid
Integriteitsonderzoek

Onze aanpak

Plan

De juiste balans tussen vertrouwen en waakzaamheid
Het maken van een integriteitsplan begint met het inventariseren van kwetsbaarheden binnen een organisatie. Nadat we alle gevoelige aspecten in kaart hebben gebracht, ondersteunen we bij het ontwikkelen van een integriteitsbeleid. Dat doen we door te fungeren als sparringpartner, coach en/of begeleider.

Een goed integriteitsbeleid bevat een heldere visie en duidelijkheid over de spelregels in de organisatie (cultuur en waarden, gedragscode). Ook beschrijft het maatregelen en de procedure in geval van (vermoedelijke) integriteitsschending, rekening houdend met de wet- en regelgeving rondom integriteit.

Integriteitsbeleid

Onze aanpak

Do

Wie goed doet, goed ontmoet
Wij ondersteunen bij het inrichten van een integriteitscultuur volgens het ontwikkelde beleid.
In een goede aanpak komen veel elementen samen, waaronder:

  • Beleid, gedragsregels en richtlijnen
  • Maatregelen die de psychosociale arbeidsbelasting verlagen en bijdragen aan een prettige en veilige werksfeer
  • Awareness bij leidinggevenden
  • Aandacht voor het melden van afwijkend gedrag en incidenten
  • Pre-, in- en post-employment screening
Onze aanpak

Check

Bedrijfsrechercheonderzoek
Is er een vermoeden van niet-integer gedrag? Dan zorgen wij met bedrijfsrechercheonderzoek voor duidelijkheid.

Integriteitsonderzoek

Onze aanpak

Act

Work in progress
Een integriteitsplan is geen eenmalige actie. Op grond van de analyses en bevindingen uit de voorgaande fasen kunnen er besluiten nodig zijn over het bijstellen van maatregelen en plannen. Daarnaast is het essentieel om behaalde resultaten te borgen met het oog op de toekomst.

Goed integriteitsbeleid biedt bescherming

Een organisatie beschermen tegen integriteitsrisico’s begint met duidelijkheid over de ‘spelregels’ in de organisatie. Denk aan de cultuur en waarden, of een gedragscode zoals een Corporate Governance.

Volgens de Arbowet heb je als werkgever de verplichting om te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Daar hoort ook goed integriteitsbeleid bij. Zo’n beleid bevordert, bewaakt en borgt integriteit in je organisatie. Het bestaat onder andere uit een heldere visie, maatregelen zoals het instellen van vertrouwenspersonen, en beschrijving van de procedure in geval van (vermoedelijke) integriteitsschending.

Wij zijn sparringpartner voor mensen die een rol spelen in het integriteitsbeleid van je organisatie en coachen en begeleiden hen. Onze uitgangspunten daarbij zijn: ‘transparant en met respect voor de medemens’ en ‘behandel een ander zoals je zelf ook behandeld wilt worden’. Zo bouwen we samen aan een integere organisatie.

Plan direct een adviesgesprek

In 2021 kwam een groot datalek bij de GGD aan het licht. Daarbij hadden medewerkers van de GGD privégegevens uit de systemen gehaald van mensen die zich lieten testen op het coronavirus. Deze gegevens verkochten ze online op de zwarte markt.

Was het systeem beter ingericht, dan was de kans op een dataroof van deze omvang een stuk kleiner geweest. Nu hadden medewerkers toegang tot allerlei gegevens, ook tot persoonsgegevens die ze niet nodig hadden. Ze waren bovendien niet goed gescreend en onvoldoende geïnstrueerd, en er was te weinig toezicht op wat ze deden.

Dit voorbeeld laat zien dat bedreigingen van buitenaf kunnen komen, maar ook van binnenuit. En dat integriteitsbeleid onlosmakelijk verbonden is met integrale beveiliging.

“Veiligheid bereik je niet door muren te bouwen, maar door deuren te openen”

(Urho Kekkonen)

ONZE VISIE

Meer vrijheid door veiligheid

Vrijheid is een werkwoord. Iets dat je voortdurend mogelijk moet maken. In deze tijd van globalisering en technologische ontwikkelingen misschien wel meer dan ooit.
In vrijheid kunnen leven en werken begint met een gevoel van veiligheid, vanuit het vertrouwen dat je de risico’s die je tegenkomt kunt voorkomen of accepteren. 

Waarmee kunnen we helpen?

Wij helpen je graag verder

Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag verder. Heb je een dringende vraag of verzoek? Bel +31 850 825 580 (24/7 bereikbaar).

Neem vrijblijvend contact met ons op
AVAQ is specialist in risicomanagement. Ons doel: een optimale balans tussen risico’s en veiligheid. Zodat jij je vrij voelt om te leven en te werken zoals jij dat wilt.

Security compliance

Wees compliant bij het beschermen van je assets

Wij helpen je bij het naleven van de wet- en regelgeving op het gebied van beveiliging, en van de normen van je organisatie en/of de branche waarin je opereert.

Meer over de relatie tussen beveiliging en compliancy

Family security office

Regie op persoonlijke veiligheid

Zorg voor de veiligheid van je gezin. Zonder onnodig vrijheden op te geven.

Ontdek hoe wij de persoonlijke levenssfeer van gezinnen beschermen

Privacymanagement

Zonder privacy is er geen vrijheid

Ga op een goede manier om met persoonsgegevens, voldoe aan de privacywetgeving en voorkom privacy-incidenten.

Krijg regie over privacyvraagstukken